Produktuak

Aplikazioak

Analhitza Testu-multzoetatik informazio linguistikoa modu errazean erauzteko online aplikazioa Morfologia, Bestelakoak
Anhitz Euskararako 3D aditu birtuala Zientzian eta Tekonologian Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Itzulpen automatikoa
BASYQUE Euskararen sintaxiaren aldaketak aztertzeko aplikazioa Sintaxia-Morfosintaxia
Berbatek_bikoizketa Dokumentalen azpitituluen itzulpen automatikoa Itzulpen automatikoa
Berbatek_Irakasle Euskara ikasteko tutore pertsonala Hizkuntzen ikasketa
Bertso-eskola digitala Bertso bat osatzeko laguntzak: Errimak bilatzeko, bertsoaren neurria ondo dagoela egiaztatzeko, sinonimoak, doinuak eta neurriak bilatzeko ere... Hiztegiak, Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Lexikografia-Semantika
BertsolariXa Errimak bilatzeko tresna. Hiztegiak, Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Lexikografia-Semantika
Biografix Biografietan agertzen diren egitura parentetikoak ezabatu eta informazio horrekin esaldi berriak sortzen dituen tresna eleanitza. Bestelakoak
Diccionario Básico Escolar Ikasleentzako oinarrizko hiztegia (Kuba). Hiztegiak, Lexikografia-Semantika
Elhuyar-Word Word 2000 testu-prozesadorean integratzen den hiztegi-sistema. Hiztegiak
EusEduSeg: euskarazko diskurtso segmentatzaile automatikoa EusEduSeg tresnak testu-fitxategia aditza duten perpaus adberbial edo adjuntuetan zatitzen du hiru formatu ezberdinetan: i) testu fitxategia, lerro saltoekin, ii) RS3 formatuan, RSTTool tresnarekin erlaziozko diskurtso egitura etiketatzeko eta iii) DiZer analizatzaile diskurtsibo automatikoan erabiltzeko. Bestelakoak
EUSMT Itzulpen automatiko estatistikoa euskararako Itzulpen automatikoa
Ihardetsi Galderak erantzuteko sistema Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
leXkit Hiztegien edukiak editatzeko eta kudeatzeko ingurunea, XMLn oinarritua Lexikografia-Semantika
Maria chatbot Maria txatbota gai da Wikipedian dagoen pertsona bati edo beste zerbaiti buruzko galderak erantzuteko euskaraz gaztelaniaz eta ingelesez.
Matxin Euskaratik/Euskararako itzulpen automatikoa Itzulpen automatikoa
MultiAzterTest: a Multilingual Analyzer on Multiple Levels of Language and Readability Assessment MultiAzterTest is an open source NLP tool and web application which analyzes texts on over 125 measures of cohesion, language, and readability for English, Spanish and Basque. Bestelakoak
Multimeteo euskaraz Parte meteorologikoen sorkuntza automatikoa euskaraz Itzulpen automatikoa, Bestelakoak
Opentrad Itzultzaile automatikoa Itzulpen automatikoa
SentiTegi: Basque lexicon with semantic-oriented words The lexicon contains 1,237 words of four grammatical categories. The semantic values of the words are between -5 and +5. Hiztegiak
VecMap: cross-lingual word embedding mappings Hitzen errepresentazioak hizkuntzen artean mapatu eta hiztegi elebidunak sortzeko inplementazio irekia. Lexikografia-Semantika, Itzulpen automatikoa
Xuxen Euskarazko zuzentzaile ortografikoa Morfologia

Hizkuntza baliabideak

AnCora AnCora euskarazko, gaztelaniazko eta katalanezko corpusa da, hainbat hizkuntza-mailatan etiketatua Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak
CommonsCaptions Corpora Wikimedia Commons-eko irudien azalpen elebidunak. es-eu eta en-ga // Bilingual captions of images from Wikimedia Commons, en-ga and es-eu Corpusak
DoQA Ingelesezko elkarrizketa bidezko galdera-erantzunen datu-multzoa Bestelakoak
e-ROLda Euskarazko aditzen BVI lexikoia eta predikatu-mailan etiketatuko EPEC-RolSem corpusa kontsultatzeko tresna Lexikografia-Semantika
EDBL EDBL Euskararen DatuBase Lexikala Morfologia
EDGK Hizkuntza-ezagutzan oinarrituta osatu den Euskarako Dependentzia Gramatika Konputazionala (EDGK) da. Sintaxia-Morfosintaxia
EDIEC Euskararako Desanbiguatutako Izendun Entitateen Corpusa Corpusak
EIEC Euskararako Izendun Entitateen Corpusa Corpusak
ElkarHizketak Euskarazko elkarrizketa bidezko galdera-erantzunen datu-multzoa Bestelakoak
EPEC-DEP (BDT) Sintaktikoki etiketatutako EPEC corpusa Dependentzia Gramatikaren Teorian oinarrituta (Basque Dependency Treebank) Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Lexikografia-Semantika
EPEC-EuSemcor Hainbat izenen agerpenak EusWN-eko adieraz markatuta dauden corpusa Corpusak, Lexikografia-Semantika
EPEC-KORREF Euskararako Korreferentzia Corpusa Corpusak
Erreus Euskarazko erroreen datu-basea Hizkuntzen ikasketa
Euskal RST Treebank Euskal RSTko erlazio eta zuhaitz bankua Corpusak
Euskarazko hizkuntza ereduak Euskararako entrenatu diren hiru eredu neuronal daude publikoki atzigarriak.
Euskarazko Testu Sinplifikatuen Corpusa (ETSC) - Corpus of Basque simplified texts (CBST) Testu Sinplifikatuen Corpusa Corpusak
Euskarazko Wikipediaren esportazioa (2016ko apirilak 7ko bertsioa) Basque wikipedia exportation Bestelakoak
EusWN Euskal Wordnet Ontologiak, Lexikografia-Semantika
Gero Corpus Historikoa Datu-multzoa, euskararen testu historikoak normalizatzeko atazan erabilia Corpusak
Idiomatic language Test Suite (IdioTS dataset) The Idiomatic language Test Suite (IdioTS dataset) Corpusak
Konbitzul Izen+aditz konbinazio-itzulpenen datu-basea Corpusak, Hiztegiak
MCR: Multilingual Central Repository Europako zenbait hizkuntzatako wordnet-ez osatutako datu-base lexikal eleaniztuna. Lexikografia-Semantika
NLTK-eu Hizkuntzaren prozesamendua irakasteko NLTK paketerako euskarazko eta espainerarako baliabideak Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Bestelakoak
QLDB Kitxuaren datu-base lexikala Lexikografia-Semantika
RSTz eta sentimenduz etiketatutako iritzien corpusa Corpusak
Spanish AMR Corpus AMR etiketatutako corpusa gaztelaniarako Corpusak
TZOS-rdf TZOS terminologiaren RDF errepresentazioa Hiztegiak
Universal Dependencies treebank for Basque Dependentzia Unibertsalak proiektuko gidalerroak jarraituta etiketatutako euskarazko zuhaitz-bankua Corpusak
Wikipedia_tituluak_es_eu_2018 Corpus elebiduna: Euskal Wikipedian eta Espainierazko Wikipedian dauden artikuluen tituluak Corpusak
WordNetetik DBpediarako mapaketa Ingeleseko WordNet 3.0-ko URIetatik DBpedia 3.9-ko URIetara mapaketa Ontologiak
ZT Corpusa Zientzia eta Teknologiako testuen corpusa (morfosintaktikoki etiketatua). Sintaxia-Morfosintaxia, Corpusak, Lexikografia-Semantika

Hizkuntza prozesatzaileak

Eihera Euskarazko entitate izendunak ezagutzen eta sailkatzen dituen tresna Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
Eulia Testuak etiketatzeko ingurunea Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
Eustagger Euskararako etiketatzaile/desanbiguatzaile morfosintaktikoa Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
IXA pipes: Hizkuntzaren Prozesamendurako tresnak Eleaniztasun tresnak Informazioaren berreskurapena eta erauzketa, Lexikografia-Semantika
ixaKat Euskararen tratamendurako balio duen hizkuntza prozesatzaileen kate modularra Sintaxia-Morfosintaxia, Morfologia
IxaMedTagger Gaztelerazko txosten medikuetan entitate izendunak (gaixotasunak, gorputz atalak, medikamentuak ...) identifikatzen dituen tresna. Ataza hori aurrera eramateko pertzeptroia erabiltzen du. Informazioaren berreskurapena eta erauzketa
Ixati Euskararako analizatzaile sintaktikoa (azalekoa) Sintaxia-Morfosintaxia
LibiXaml Prozesatzaile linguistikoak integratzeko liburutegia. Bestelakoak
Maltixa Analizatzaile sintaktiko-estatistikoa Sintaxia-Morfosintaxia
MateIXA Euskararako Mate analizatzaile estatistikoa Sintaxia-Morfosintaxia
Morfeus Analisi morfologikoa Morfologia
UKB Desanbiguazio eta antzekotasun semantikoa grafotan oinarrituta Lexikografia-Semantika
WSD-IXA Euskarazko Adiera-Desanbiguazioa Lexikografia-Semantika

Produktu erregistratuak (patenteak)

Patenteak ikusi

Beste katalogo batzuk

TimmKnow2aclwiki